วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

การพูดในที่สาธารณะ


1. ในการพูด สร้างบุคลิกภาพที่ดี   ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร   พิธีกร ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
    1.1 ด้านภาพลักษณ์
    1.2 ด้านการพูด
    1.3 ด้านปฏิภาณไหวพริบและด้านจิตใจ
2. การเตรียมตัวก่อนการพูด
    2.1 เตรียมเนื้อหา  
    2.2 ฝึกซ้อม  
    2.3 การเตรียมใจ  
3. การใช้ไมโครโฟน (ไมค์)
    3.1 การจัดเตรียมไมค์   
    3.2 วิธีการจัดไมค์ที่ถูกต้องในการพูด
4. การวางท่าทางขณะพูด
    4.1 กรณีที่ยืนตรง  
    4.2 การวางมือ
    4.3 กวาดสายตาไปทั่วห้อง
5. เทคนิคการสร้างความสนใจจากผู้ฟัง
    5.1 การสร้างความคุ้นเคยกบั ผู้ฟัง
    5.2 การตั้งคำถามกับผู้ฟัง
    5.3 ควรมีการยกตัวอย่าง
    5.4 พูด ด้วยน้ำเสียงสูง ต่ำ
    5.5 มีการสอดแทรกมุกตลก
    5.6 มีการนำเสนอแบบหักมุม
    5.7 การใช้กิจกรรมที่ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
6. เทคนิคการแนะนำประวัติวิทยากร
    6.1 กล่าวถึงความสำคัญของเนื้อหา
    6.2 กล่าวถึงความสำคัญของวิทยากร 
    6.3 กล่าวถึงลักษณะเด่น
    6.4 กล่าวถึงประวัติการณ์ศึกษา
    6.5 กล่าวถึงตำแหน่งและชื่อสกุล ของวิทยากร
    6.6 เมื่อวิทยากรบรรยายจบ
7. ขั้นตอนการทำหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการเปิดประชุม /  ฝึกอบรม
    7.1 ไหว้แนะนำตัว
    7.2 กล่าวถึงความเป็นมา
    7.3 เมื่อประธานมาถึง
    7.4 เมื่อประธานพร้อม
เทคนิคการ บรรยายให้มีประสิทธิภาพ
    - ตั้งวัตถุประสงค์ของการบรรยาย
    - กำหนดประเด็นของเนื้อหา
    - อธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็น
    - กำหนดเนื้อหา และตัวอย่างสำคัญของแต่ละประเด็น
    - การบรรยายแบบจูงใจผู้ฟัง 
    - การเชื่อมต่อประเด็น
    - การสรุปประเด็น
การเตรียมตัวต้องพิมพ์งานนำเสนอในรูปแบบเอกสารสำรองเพื่องานนำเสนอในรูปดิจิตอลไฟล์ผิดพลาด
  เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ท่าทีให้สง่า หน้าตาสุขุม ทักที่ประชุมไม่วกวน เริ่มต้นให้โน้มน้าว เรื่องราวกระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังพอดี อย่าให้มีเอออ้า ดูเวลาให้พอครบ สรุปจบให้จับใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น